Regulamin

REGULAMIN PORTALU KAWABIZNESOWA.PL
§1
Serwis internetowy Rekinybiznesu.eu jest ogólnopolską platformą dającą możliwość prezentacji ofert usług, pośredniczącą w ich sprzedaży. Mogą z niego korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.Operatorem serwisu jest firma ANAMA Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Grzymalitów 11/22, 03-141, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr-em 0000612992, NIP 5242800103, REGON 364229924.

§2
Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie w serwisie internetowym Rekinybiznesu.eu, a serwisem ogłoszeniowym Rekinybiznesu.eu.Serwis Rekinybiznesu.eu (zwany dalej „Serwisem”) oraz Zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej „Zamieszczającym”) ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

§3
Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, iż ogłoszenie jest zgodne z prawem polskim, oraz iż Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystywanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności oraz praw zapobiegających dyskryminacji ani tez innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

§4
Zamieszczający godzi się na zadośćuczynienie i uwolnienie Serwisu od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwrócenie kosztów związanych z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesionych przez Serwis w zawiązku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań.

§5
Ogłoszenia w Serwisie mogą umieszczać wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się również umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zabrania się umieszczania w opisie oferty wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie Rekinybiznesu.eu. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwzględnie usuwane.

§6
Każde ogłoszenie zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczane tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie.

§7
Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia, ogłoszenia wyróżnionego lub premiowanego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza podczas rejestracji w Serwisie i przy zamieszczaniu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo do nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia.

§8
Ogłoszenie premiowane to ogłoszenie umieszczone jako standardowe i wyróżnione na stronie głównej Serwisu i w danej kategorii. Każde ogłoszenie premiowane w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert. Płatność za  premiowanie ogłoszenia jest realizowana poprzez wysłanie wiadomości SMS, przelewem lub kartą kredytową zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Płatność za premiowanie dokonywane są za pośrednictwem Systemu płatności Przelewy24.pl. Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Serwis udostępnia Zamieszczającym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Systemu Przelewy24.pl.

§9
Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystywania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mail, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych. Przesyłane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§10
Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie załamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego.

§11
Użytkownik może złożyc reklamację dotyczącą świadczenia Usług poprzez serwis KAWABIZNESOWA.PL drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i wybierając odpowiednią kategorię. Reklamację należy zgłaszac nie pożniej niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.

Reklamacja powinna zawierac w szczególności:
1. nazwę i numer usługi
2. termin nieprawidłowego działania usługi
3. dane użytkownika zgłaszającego reklamację
4. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi płatnej
5. uzasadnienie reklamacji

SerwisKAWABIZNESOWA.PL rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Serwis KAWABIZNESOWA.PL nie ponosi odpowiedzialnosci za błędy, opóżnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu powstałe w skutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności.

§12
W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to, ze Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14
Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

§15
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników-aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu.

§16
Zamieszczający oświadcza, że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

§17
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Akceptując regulamin przy rejestracji i dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe, w myśl ustawy z 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: